درخواست اقساط شما ثبت شد بزودی اطلاعات درخواست از طریق پیامک برای شما ارسال میگردد .

 

 

                                 تایید یا رد درخواست شما از طریق پیامک اطلاع داده میشود .                             

 لطفا پیامک را تا انتهای فرایند اقساط نزد خود نگاه دارید  .